Provoz recyklačního střediska

Zařízení  na ukládání odpadů disponuje mobilním drtícím zařízením – Drtící linka GIPOKOMBI RC 131/130 FDR je mobilní verze nárazového (odrazového) drtiče firmy GIPO AG, Švýcarsko. Mobilní nárazový drtič je technicky a technologicky uspořádané zařízení pro fyzikální drcení a prosévání přírodního kamene nebo upraveného odpadu na požadované frakce. Pohyb materiálu mezi jednotlivými částmi drtící linky je zajišťován prostřednictvím pásových dopravníků, skluzů a sít. Drticí linka je na pásovém podvozku s max. vstupem 1 275 x 925 mm. Finální zpracovaná surovina je shromažďována volně na zajištěné deponii.

 

 

Odpady, které lze přijmout do našeho zařízení :

Druhy odpadů podle Katalogu odpadů
01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod č. 01 04 07 O
10 12 06 Vyřazené formy O
10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva O
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal O
17 01 01 Beton O
17 01 02 Cihly O
17 01 03 Tašky a keramické výrobky  
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel tašek a ker. výrobků neuvedených pod č.  17 01 06 O
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 O
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 O
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod č. 17 05 05 O
17 05 08 Štěrk z železničního svršku neuvedený pod č. 17 05 07 O
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17  09 01,

17 09 02 , 17 09 03

19 12 09 Nerosty (např. písek, kameny) O
20 02 02 Zemina a kameny O