Bezpečnost práce a požární ochrana

Pojem bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) chápeme jako souhrn opatření stanovených právními předpisy a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu. Požární ochrana také (PO).
Níže uvádíme činnosti, které Vám můžeme nabídnout v souvislosti se zajištěním BOZP.

BOZP

1)     Kategorizace prací – rozhodnutí KHS

2)     Registr rizik – výčet rizik a přijatých opatření pro jednotlivé činnosti ve firmě

3)     Registr chemických látek – seznam CHL, bezpečnostní listy používaných CHL

4)     Dopravně provozní řád firmy

5)     Vnitřní předpis pro skladování

6)     Bezpečnostní pokyny při svařování, tlakové lahve, manipulace s hořlavinami

7)     Průvodní dokumentace ke strojům a zařízením, v případě že není zachována nahrazení Místním provozním bezpečnostním předpisem

8)     Zajištění provádění revizí a kontrol zařízení

9)     Zajištění přidělování OOPP, včetně+ zpracovaného seznamu OOPP na základě vyhodnocených rizik

10)    Zajištění Pracovně – lékařských služeb (závodní preventivní služby), včetně odborných prohlídek dle kategorizace prací

11)    Základní osnovy školení BOZP dle provozovaných činností

12)    Zajištění odborných školení (VZV, ZZ, topiči, elektrikáři, řidiči, CHL – toxické, apod. )

13)    Zajištění poskytování první pomoci

 

PO

1)     Požárně bezpečnostní řešení budov ve firmě

2)     Začlenění provozovaných činností dle požárního nebezpečí

3)     Zavedení Požární knihy

4)     Organizační směrnice – Stanovení organizace zabezpečení PO

5)     Dokumentace PO (PPS, PŘ, PEP, Řád ohlašovny požáru, atd.)

6)     Tematický plán a časový rozvrh školení PO (PPH,…)