Provoz biodegradačního zařízení

Co je biodegradace a jak se provádí?

Dekontaminační metody ex situ jsou založené na odtěžení kontaminovaných zemin a jejich následné odstranění vhodnou dekontaminační metodou jako je např. biodegradace.

Metoda biologické dekontaminace je relativně jednoduchá. Je založena především na rychlém biologickém rozkladu ropných a některých polyaromatických uhlovodíku v zeminách, průmyslových kalech a stavebních materiálech, které jsou přemístěny na vhodné místo, tzv.“biopole, dekontaminační plocha“.

Princip dekontaminace spočívá v řízeném působení biologicky aktivní složky (bakteriální aktivní kmeny) na kontaminanty obsažené v odpadu-společnost používá schválený biopreparát DEKONTAM-3. Vedle mikroorganismů mající biodegradační schopnosti ovlivňují biologické odbourávání takové faktory jako je koncentrace škodlivin, koncentrace kyslíku, obsah vody v půdě, teplota, nepřítomnost inhibujících látek. Technologie biologického odbourávání nepolárních extrahovatelných látek a alifatických i aromatických uhlovodíků je založena na schopnosti určitých bakteriálních kmenů využívat nežádoucí organické sloučeniny jako zdroj uhlíku a energie pro svůj růst. Dané mikroorganizmy jsou schopny utilizovat všechny frakce ropy i dehtu. Tento aerobní biochemický proces je ukončen rozložením polutantu na neškodný oxidační produkt CO2 a H2O.

Rozklad organických látek pomocí mikroorganismů je nejpřirozenější způsob koloběhu uhlíku v přírodě.

Výstupem ze zařízení je v případě splnění legislativních limitů zemina vhodná k rekultivačnímu využití na povrchu terénu, zasypávání či k zavážení podzemních prostor.